Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALIGATOR.EU

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.aligator.eu, prowadzony jest przez Jerzego Przemyskiego, przedsiębiorcę działającego pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa "Aligator" z siedzibą 30 – 421 Kraków, ul. Sielska 14, NIP: 6790174268; REGON: 350670531. 

2. Użyte w dalszej części niniejszego Regulaminu zwroty oznaczają:

1) Sprzedawca – Jerzy Przemyski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa "Aligator",

2) Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.aligator.eu,

3) Klient – potencjalny kontrahent lub nabywca towarów od Sprzedawcy w zakresie transakcji zawieranych za pośrednictwem Sklepu,

4) dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy.

3. Regulamin niniejszy określa ogólne regulacje umowne dotyczące zakupów towarów Sprzedawcy przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.

4. Do umów sprzedaży towarów zawieranych za pośrednictwem Sklepu stosuje się prawo polskie.

5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu wyłącznie na terenie Polski.

 

 

§ 2. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

1. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług. 

2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wciśnięcia – rozumianego jako kliknięcie na odpowiednim polu witryny Sklepu wywołujące reakcję w systemie teleinformatycznym w postaci zatwierdzenia zamówienia – przez Klienta przycisku opisanego jako „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jako końcowego etapu procedury składania zamówienia.

3. Po zawarciu umowy Sprzedawca zobowiązany jest do przesłania Klientowi będącemu konsumentem podsumowania zamówienia zawierającego:

1) oznaczenie i opis zamówionego towaru;

2) cenę wraz z kosztami wysyłki;

3) treść niniejszego Regulaminu.

Potwierdzenie przesyłane jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta lub w wersji pisemnej wraz z dostarczanym towarem.

4. Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż, tj. paragonu, faktury VAT lub innego, wymaganego przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Klient w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

1) dostawa przesyłką kurierską;

2) odbiór osobisty w placówce Sprzedawcy.

6. Odbiór osobisty odbywa się wyłącznie pod adresem Kraków, ul. Sielska 14 w dni robocze przypadające od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

7. Klient ma możliwość dokonania płatności:

1) przelewem bankowym (przedpłata),

2) gotówką za pobraniem, tj. przy odbiorze towaru do rąk pracownika doręczyciela,

3) gotówką przy odbiorze osobistym.

8. Koszty dostawy towaru są następujące:

1) w przypadku przesyłki kurierskiej i przedpłaty przelewem – 14,00 zł,

2) w przypadku przesyłki kurierskiej i zapłaty za pobraniem – 17,00 zł,

3) w przypadku odbioru osobistego – 0,00 zł.

9. Sprzedawca uprawniony jest do realizacji zamówienia częściami. W takim jednakże przypadku Klient ponosi koszty przesyłki tylko raz.

10. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) zaksięgowania wpłaty – w przypadku przedpłaty przelewem;

2) zawarcia Umowy – w przypadku płatności gotówką za pobraniem. Jeżeli zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin realizacji zamówienia liczony jest od najbliższego następnego dnia roboczego.

11. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przygotować towar do odbioru.

12. W przypadku zamówienia towarów o łącznej masie przekraczającej 30 kilogramów wraz z opakowaniem Klient jest zobowiązany do odbioru jej od kuriera przed wejściem do budynku, w którym znajduje się lokal wskazany przez Klienta jako adres odbioru.

13. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć/wydać towar pozbawiony wad.

 

 

§ 3. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 6 Klienci mogą składać reklamacje dotyczące zamawianych towarów:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aligator.eu

2) kierując pisemne wystąpienie na adres: 30 – 421 Kraków, ul. Sielska 14.

2. Klient w reklamacji powinien wskazać: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru. Składając reklamację Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar.

3. Sprzedawca niezwłocznie po zbadaniu okoliczności zgłoszonej reklamacji skontaktuje się z Klientem i poinformuje go o wyniku rozpatrzenia sprawy. 

4. W przypadku uznania reklamacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 

5. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Na równi z formą pisemną dopuszczalne jest złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy, które zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgłoszenie żądania zwrotu ceny sprzedaży jest równoznaczne z odstąpieniem Klienta od umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot ceny sprzedaży następuje po odesłaniu na adres Sprzedawcy wadliwego towaru, o ile nie został on przesłany przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu. 

8. Klient jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, powyższe okoliczności winny być stwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej.

9. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawany towar.

 

 

§ 4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta /Dz. U. z 2014 r., poz. 827/ Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu. Uproszczona informacja dotycząca uprawnień Klienta w zakresie prawa odstąpienia od umowy i skutków jego wykonania  zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Sprzedawca nie dopuszcza wykonania prawa odstąpienia drogą elektroniczną za wyjątkiem oświadczenia przesłanego w formie elektronicznej na adres e–mail Sprzedawcy, które zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wykorzystując wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do ustawy wskazanej w ust. 1. Ustawowy wzór oświadczenia, uzupełniony o dane Sprzedawcy oraz dostosowany do realiów transakcji zawieranych w Sklepie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Termin na wykonanie prawa odstąpienia wynosi 14 dni od dnia dostarczenia towaru Klientowi lub osobie przez niego wskazanej. Jeżeli zamówienie dotyczy więcej niż jednego towaru i są one dostarczane lub odbierane osobno, termin ten liczony jest od dnia dostarczenia ostatniego z towarów.

5. W przypadku dokonania skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wszystkich płatności dokonanych przez Klienta ramach wykonania umowy, w szczególności tytułem ceny sprzedaży oraz kosztów przesyłki.

6. Koszty przesyłki zwracane są wyłącznie w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi, jeżeli Klient odstępuje od umowy jedynie co do części towarów.

7. O ile strony nie umówiły się inaczej, zwrot płatności dokonuje się w następujący sposób:

1) jeżeli Klient płacił przelewem bankowym – przelewem na rachunek bankowy Klienta,

2) jeżeli Klient płacił gotówką za pobraniem – w drodze przekazu pocztowego.

8. O ile strony nie umówiły się inaczej, Klient nie może odesłać towaru przesyłką wydawaną Sprzedawcy za pobraniem kwoty zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 5 i 6.

9. Zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Klienta zwracanego towaru lub dowodu nadania go przesyłką na adres Sprzedawcy.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy według cennika przedsiębiorcy, z którego usług Klient skorzysta odsyłając towary.

11. W dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu Sprzedawca nie oferuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów, które nie mogą być odesłane w zwykłym trybie drogą pocztową.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

13. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się do przypadku odstąpienia od umowy w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady towaru.

 

 

§ 5. DANE OSOBOWE

 

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Jerzego Przemyskiego, przedsiębiorcę działającego pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa "Aligator",  z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Sielska 14, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 t.j. ze zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych. 

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Jerzego Przemyskiego, przedsiębiorcę działającego pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa "Aligator", z siedzibą w Krakowie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) na podany podczas składania zamówienia w Sklepie adres poczty elektronicznej. Zgoda ta oznacza także zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

3. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia i prostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania dla celów marketingowych.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Poza przypadkami wskazanymi szczegółowo powyżej Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu (12) 269-45-86, faksu (12) 260-12-58 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: /sklep@aligator.eu/.

2. Sprzedawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na odległość wskazanymi w ust. 1 niezależnie od materii kontaktu.

3. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer posiadający:

1) następujące parametry sprzętowe: pamięć RAM 512MB, połączenie z internetem.

2) zainstalowany system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej z obsługą oprogramowania JavaScript i mechanizmu plików cookies. Zalecane jest ustawienie rozdzielczości ekranu minimum na 1024 x 768 pikseli oraz korzystanie z przeglądarek internetowych:

a) Internet  Explorer w wersji o nr 7 lub wyższym,

b) Mozilla Firefox w wersji o nr 4 lub wyższym,

c) Chrome w wersji o nr 11 lub wyższym.

4. Sprzedawca w ramach prowadzenia Sklepu stosuje treści cyfrowe śledzące zachowania Klienta w sieci Internet wyłącznie w postaci tzw. plików cookies (ciasteczek). 

5. Wszelkie treści cyfrowe umieszczone na stronie Sklepu w postaci elementów graficznych są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 t.j. ze zm./, a w przypadku zarejestrowanych znaków towarowych – także ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej /Dz.U. z 2013 r., nr 1410 t.j./. Sprzedawca nie stosuje kodowania regionalnego.

6. Sprzedawca nie jest związany jakimkolwiek kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym /Dz. U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206 ze zm./.

7. Poza procedurą wskazaną w § 3 Sprzedawca nie przewiduje innych pozasądowych sposobów załatwiania sporów i dochodzenia roszczeń.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie go w błąd przez Klienta w procesie składania zamówienia co do charakteru Klienta jako konsumenta.

9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych za pośrednictwem Sklepu jest sąd powszechny:

1) dla Klientów będących konsumentami – właściwy ogólnie według przepisów prawa;

2) dla Klientów będących przedsiębiorcami – właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SPRZEDAŻY

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALIGATOR.EU

 

 

POUCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

I.Prawo odstąpienia od umowy

 

1)Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.aligator.eu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2)Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru. W przypadku realizacji zamówienia częściami termin ten liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.


3)Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Jerzego Przemyskiego, przedsiębiorcę działającego pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa "Aligator" z siedzibą 30 – 421 Kraków, ul. Sielska 14, NIP: 6790174268; REGON: 350670531, tel.: (12) 269-45-86, faks: (12) 260-12-58, e-mail: /sklep@aligator.eu/, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie (doręczonego pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście albo e-mailem podpisanym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu).


4)Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 


5)Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

II.Skutki odstąpienia od umowy

 

1)W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż do 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki nie są zwracane, jeżeli odstąpienie od umowy dotyczy tylko niektórych towarów.


2)Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności za pobraniem przez przedstawiciela przedsiębiorstwa pocztowego zwrot płatności nastąpi przekazem pocztowym.


3)Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


4)Proszę odesłać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Proszę nie odsyłać rzeczy za pobraniem jakichkolwiek płatności.


5)Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru według cennika przedsiębiorstwa, z którego usług Państwo skorzystają odsyłając towar.


6)W obecnej naszej ofercie nie znajdują się towary, które nie mogą być odesłane w zwykłym trybie drogą pocztową.

 

7)Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SPRZEDAŻY

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALIGATOR.EU

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat: Jerzy Przemyski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa "Aligator" z siedzibą 30 – 421 Kraków, ul. Sielska 14, NIP: 6790174268; REGON: 350670531, tel.: (12) 269-45-86, faks: (12) 260-12-58, e-mail: /sklep@aligator.eu/.


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:


………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………..Data zawarcia umowy ………………………./ odbioru ……………………………(*)


Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………….


Adres konsumenta(-ów): 


……………………………………………………………………….……………………………


Podpis konsumenta(-ów):


............................................Data ………………………………………………

(*) – niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl