Reklamacje i zwroty

Do reklamacji i zwrotów odnoszą się następujące punkty regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.aligator.eu

 

§ 3. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Z zastrzeżeniem ust. 6 Klienci mogą składać reklamacje dotyczące zamawianych towarów:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aligator.eu

2) kierując pisemne wystąpienie na adres: 30 – 421 Kraków, ul. Sielska 14.

2. Klient w reklamacji powinien wskazać: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru. Składając reklamację Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar.

3. Sprzedawca niezwłocznie po zbadaniu okoliczności zgłoszonej reklamacji skontaktuje się z Klientem i poinformuje go o wyniku rozpatrzenia sprawy. 

4. W przypadku uznania reklamacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 

5. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Na równi z formą pisemną dopuszczalne jest złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy, które zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgłoszenie żądania zwrotu ceny sprzedaży jest równoznaczne z odstąpieniem Klienta od umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot ceny sprzedaży następuje po odesłaniu na adres Sprzedawcy wadliwego towaru, o ile nie został on przesłany przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu. 

8. Klient jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, powyższe okoliczności winny być stwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej.

9. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawany towar.

 § 4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta /Dz. U. z 2014 r., poz. 827/ Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu. Uproszczona informacja dotycząca uprawnień Klienta w zakresie prawa odstąpienia od umowy i skutków jego wykonania  zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Sprzedawca nie dopuszcza wykonania prawa odstąpienia drogą elektroniczną za wyjątkiem oświadczenia przesłanego w formie elektronicznej na adres e–mail Sprzedawcy, które zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wykorzystując wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do ustawy wskazanej w ust. 1. Ustawowy wzór oświadczenia, uzupełniony o dane Sprzedawcy oraz dostosowany do realiów transakcji zawieranych w Sklepie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Termin na wykonanie prawa odstąpienia wynosi 14 dni od dnia dostarczenia towaru Klientowi lub osobie przez niego wskazanej. Jeżeli zamówienie dotyczy więcej niż jednego towaru i są one dostarczane lub odbierane osobno, termin ten liczony jest od dnia dostarczenia ostatniego z towarów.

5. W przypadku dokonania skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wszystkich płatności dokonanych przez Klienta ramach wykonania umowy, w szczególności tytułem ceny sprzedaży oraz kosztów przesyłki.

6. Koszty przesyłki zwracane są wyłącznie w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi, jeżeli Klient odstępuje od umowy jedynie co do części towarów.

7. O ile strony nie umówiły się inaczej, zwrot płatności dokonuje się w następujący sposób:

1) jeżeli Klient płacił przelewem bankowym – przelewem na rachunek bankowy Klienta,

2) jeżeli Klient płacił gotówką za pobraniem – w drodze przekazu pocztowego.

8. O ile strony nie umówiły się inaczej, Klient nie może odesłać towaru przesyłką wydawaną Sprzedawcy za pobraniem kwoty zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 5 i 6.

9. Zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Klienta zwracanego towaru lub dowodu nadania go przesyłką na adres Sprzedawcy.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy według cennika przedsiębiorcy, z którego usług Klient skorzysta odsyłając towary.

11. W dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu Sprzedawca nie oferuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów, które nie mogą być odesłane w zwykłym trybie drogą pocztową.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

13. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się do przypadku odstąpienia od umowy w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady towaru.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SPRZEDAŻY

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALIGATOR.EU

 

 

POUCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

I. Prawo odstąpienia od umowy

 

1) Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.aligator.eu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru. W przypadku realizacji zamówienia częściami termin ten liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Jerzego Przemyskiego, przedsiębiorcę działającego pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa "Aligator" z siedzibą 30 – 421 Kraków, ul. Sielska 14, NIP: 6790174268; REGON: 350670531, tel.: (12) 269-45-86, faks: (12) 260-12-58, e-mail: /sklep@aligator.eu/, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie (doręczonego pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście albo e-mailem podpisanym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

4) Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

II. Skutki odstąpienia od umowy

 

1) W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż do 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki nie są zwracane, jeżeli odstąpienie od umowy dotyczy tylko niektórych towarów.

2) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności za pobraniem przez przedstawiciela przedsiębiorstwa pocztowego zwrot płatności nastąpi przekazem pocztowym.

3) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4) Proszę odesłać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Proszę nie odsyłać rzeczy za pobraniem jakichkolwiek płatności.

5) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru według cennika przedsiębiorstwa, z którego usług Państwo skorzystają odsyłając towar.

6) W obecnej naszej ofercie nie znajdują się towary, które nie mogą być odesłane w zwykłym trybie drogą pocztową.

7) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SPRZEDAŻY

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALIGATOR.EU

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 • Adresat: Jerzy Przemyski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa "Aligator" z siedzibą 30 – 421 Kraków, ul. Sielska 14, NIP: 6790174268; REGON: 350670531, tel.: (12) 269-45-86, faks: (12) 260-12-58, e-mail: /sklep@aligator.eu/.

 

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

 • ………………………………………………………………………………………………………

 

 • ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 • Data zawarcia umowy ………………………./ odbioru ……………………………(*)

 

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………….

 

 • Adres konsumenta(-ów): 

 

 • ………………………………………………………………….……………………………

 

 • Podpis konsumenta(-ów):

 

 • ............................................

 

 

 • Data ………………………………………………

 

 

(*) – niepotrzebne skreślić

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl